Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл

Ил тод-с
01:04, 25 Долоодугаар сар 2015-ий байдлаарх Admin (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн засвар

(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл буюу тусгай зөвшөөрөл гэдгийг дараах утгаар ойлгоно:

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо
3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.” аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл” /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ –гэж  тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл,  шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг;

3.1.2. “тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “ гэж тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдийг.
[1]
  1. http://www.legalinfo.mn/law/details/34?lawid=34